STATUT UNIWERSYTECKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IMIENIA ALEXANDRA VON HUMBOLDTA W SULECHOWIE

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące imienia Alexandra von Humboldta w Sulechowie (dalej: Liceum).
 2. Liceum jest szkołą niepubliczną, ponadpodstawową, typu czteroletniego liceum ogólnokształcącego przeznaczonego dla młodzieży.
 3. Liceum działa na podstawie Konstytucji RP i ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z póź. zm.)
  oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w zakresie dotyczącym szkół niepublicznych.
 4. Liceum może używać również skróconej nazwy: Uniwersyteckie L.O. im. A. Humboldta.
 5. Liceum:
  1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego:
  2. realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych
   obowiązkowych zajęć określony w ramowym planie nauczania publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
  3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
  4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
  5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
  6. stosuję organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.

§ 2

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Lubuski Kurator Oświaty.
 2. Organem prowadzącym Liceum jest Fundacja im. A.Humboldta w Zielonej Górze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000853957, zwana dalej „Fundacją”.
 3. Statut Liceum jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Liceum. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne oraz zawierać
  powtórzeń zapisów statutowych.
 4. Statut Liceum obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, Dyrektora, nauczycieli.
 5. Ilekroć jest mowa o rodzicach uczniów, należy przez to rozumieć także ich prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 6. Liceum ma siedzibę w Sulechowie (kod pocztowy: 66-100), ul. Armii Krajowej 51 (Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie).
 7. Mottem Liceum jest sentencja Non scholae, sed vitae discimus.

§ 3

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 1. sprawowanie nadzoru organizacyjnego i finansowego nad Liceum;
 2. powołanie i odwołanie Dyrektora Liceum;
 3. ustalanie wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli i innych pracowników Liceum;
 4. nadanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do niego.
 5. zatwierdzanie budżetu Liceum, w tym decydowanie o rodzaju i wysokości opłat wnoszonych przez uczniów.

ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA LICEUM

§ 4

 1. W swojej działalności Liceum kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia. Zakłada się współdziałanie na rzecz dobra uczniów wszystkich członków społeczności szkolnej.
 2. Liceum realizuje swoje zadania prowadzona w zgodzie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia.
 4. Liceum zapewnia opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w sposób gwarantujący spersonalizowane podejście do potrzeb wszystkich uczniów.

§ 5

Cele Liceum to:

 1. kształcenie i wychowywanie uczniów poprzez zapewnienie im możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami;
 2. tworzenie warunków optymalnego rozwoju uczniów poprzez dostosowanie form i metod pracy do ich możliwości rozwojowych oraz sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz własnych możliwości;
 3. integrowanie uczniów poprzez rozwijanie i pielęgnowanie tolerancji rozumianej jako szerzenie, rozwijanie i pielęgnowanie postaw akceptacji oraz poszanowania potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 4. stwarzanie takich warunków organizacyjnych, które umożliwią uczniom poznanie treści i opanowanie umiejętności zawartych w szkolnym zestawie programów i dobre przygotowanie się do kontynuowania kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym;
 5. realizacja idei edukacji włączającej, czyli wspólnej edukacji młodzieży o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych.

§ 6

Liceum realizuje zadania wychowawcze poprzez:

 1. wspólną wizję wychowawczą;
 2. opracowanie i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniającego potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców;
 3. prowadzenie świetlicy, otwartej także dla zaproszonych uczniów innych szkół, zapewniającej szczególne wsparcie, opiekę i pomoc uczniom, których rodzice tego potrzebują.

ROZDZIAŁ III – ORGANY LICEUM

§ 7

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd uczniowski,
  4. Rada Rodziców.
 2. Liceum kieruje Dyrektor, który wykonuje zadania określone w Ustawie, a ponadto w szczególności:
  1. odpowiada za działalność dydaktyczną i wychowawczą Liceum;
  2. organizuje administracyjną obsługę Liceum;
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny, ustala zasady oceny pracy nauczycieli oraz ocenia ich pracę;
  4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, przedstawia Radzie Pedagogicznej koncepcję pracy Liceum oraz informacje i wnioski dotyczące jej funkcjonowania, a ponadto kieruje pracą Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
  5. planuje i organizuje pracę Liceum we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem nadzoru i organem prowadzącym;
  6. nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli oraz stwarza nauczycielom realizującym staż na stopień awansu zawodowego możliwość realizacji zadań wynikających z przepisów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli;
  7. decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum;
  8. wnioskuje do właściwych organów o przyznanie nauczycielom lub innym pracownikom Liceum odznaczeń, nagród i wyróżnień wyższego rzędu;
  9. zapewnia uczniom oraz pracownikom odpowiednie warunki nauki, bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pobytu w Liceum, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez Liceum poza jej terenem;
  10. wydaje regulaminy, w szczególności regulamin dyżurów, regulamin wycieczek szkolnych;
  11. umożliwia prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  12. decyduje o przyjęciu uczniów do oddziałów programowo wyższych niż pierwsza lub w trakcie roku szkolnego;
  13. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
  14. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Liceum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  15. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Liceum, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  16. współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji statutowych zadań Liceum;
  17. odpowiada za prawidłowe i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji Szkoły.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora polega na:
  1. obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Liceum;
  2. inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
 4. Nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności:
  1. posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć;
  2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
  3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
  4. przestrzeganie statutu Liceum;
  5. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
  6. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 5. Formami nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora są:
  1. ewaluacja;
  2. kontrola;
  3. wspomaganie;
  4. monitorowanie.
 6. Nadzór pedagogiczny Dyrektora sprawowany jest w następujący sposób:
  1. bezpośrednią obserwację prowadzonych zajęć przez nauczycieli;
  2. kontrolowanie konspektów (scenariuszy lekcji) opracowanych przez nauczycieli;
  3. sprawdzanie rozkładu realizowanego materiałów z obowiązującą podstawą programową;
  4. analizowanie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli;
  5. przeprowadzanie badań ankietowych wśród uczniów i rodziców;
  6. dyskusje grupowe w gronie nauczycieli;
  7. wspomaganie nauczycieli, mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w Liceum procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów.

§ 8

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Liceum i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
  1. Dyrektora;
  2. Zarządu Fundacji;
  3. co najmniej 1/3 członków Rady;
  4. Organu nadzoru pedagogicznego.
 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Liceum;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Liceum, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania programu wychowawczo-profilaktycznego w terminie do 30 września każdego roku;
  5. opracowywanie i podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie Liceum, po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez organ prowadzący;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
  7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Liceum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Liceum;
  8. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum;
  9. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
  10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor;
  11. zebrania Rady Pedagogicznej protokołuje osoba wskazana przez Dyrektora;
  12. uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków;
  13. Rada Pedagogiczna współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Liceum, mając na uwadze jej dobre imię, rozwój oraz tworzenie atmosfery pracy sprzyjającej prawidłowemu kształceniu uczniów.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Liceum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. propozycje Dyrektora Liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 9

 1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
 2. W skład Samorządu Uczniowskiego Liceum wchodzą wszyscy jej uczniowie.
 3. Uczniowie wszystkich klas wybierają corocznie swoich reprezentantów na: przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 4. Samorząd Uczniowski umożliwia uczniom aktywny udział w życiu Liceum, reprezentowanie interesów uczniowskich, rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności.
 5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
  1. przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów;
  2. wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów;
  3. zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 6. Utworzenie Samorządu Uczniów ma na celu przygotowanie uczniów do brania aktywnego udziału w życiu Liceum.
 7. Samorząd Uczniowski może uchwalić Regulamin swojego działania, powołać swojego przewodniczącego, pracować w podgrupach.

§ 10

 1. Rodzice uczniów uczęszczających do Liceum mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji – Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady, wyborów przewodniczącego Rady Rodziców i jej przedstawicieli, wewnętrzną strukturę oraz tryb pracy Rady Rodziców.
 3. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Liceum, a także wnioskowanie do innych organów Liceum w sprawach z tego zakresu.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Liceum Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA LICEUM

§ 11

 1. Liceum organizuje naukę dla uczniów na poziomie czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest klasa.
 3. Liczba uczniów w klasie wynosi 20 osób.
 4. O ostatecznej liczbie uczniów w klasie decyduje Dyrektor w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
 5. Uczniowie są zapisywani do poszczególnych klas, jednak organizowane dla nich zajęcia mogą łączyć uczniów z różnych klas, zależnie od ich poziomu zaawansowania, zainteresowań i uzdolnień.
 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach w innym wymiarze nie dłuższym niż 90 minut z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć, ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 7. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pozostałe terminy składające się na kalendarz danego roku szkolnego określa Dyrektor Liceum.
 8. Organizację stałych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy plan zajęć.
 9. Liceum umożliwi uczniom możliwości uczestnictwa w wykładach lub zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 10. Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka.
 11. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Liceum.
 12. Zebrania wszystkich rodziców uczniów danego oddziału odbywają się w terminach ustalonych przez Dyrektora Liceum na początku roku szkolnego, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
 13. Pozostałe spotkania z rodzicami mają formę indywidualnych spotkań z nauczycielami lub dnia otwartego w terminie ustalonym przez Dyrektora Liceum.
 14. Nauczyciele są zobowiązani do kontaktu z rodzicami osobiście w Liceum, po wcześniejszym umówieniu indywidualnego spotkania oraz w terminach dni otwartych, a także drogą elektroniczną.
 15. Liceum korzysta z Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, która pełni funkcje: biblioteki szkolnej.
 16. Liceum może odpłatnie organizować wielodniowe wyjazdy uczniów o charakterze dydaktyczno-krajoznawczym (obozy naukowe, warsztaty projektowe, wymiany uczniowskie, wyjazdy integracyjne).

ROZDZIAŁ V – ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

§ 12

 1. Podstawą przyjęcia do pierwszej klasy Liceum kandydata, który ukończył o ośmioletnią szkołę podstawową jest wynik procedury rekrutacyjnej.
 2. Dyrektor, w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym, ustala zasady i harmonogram rekrutacji obowiązujące w danym roku szkolnym w formie Regulaminu rekrutacji i podaje go do wiadomości na stronie internetowej Liceum.
 3. Do Liceum mogą zostać przyjęci uczniowie bez względu na miejsce zamieszkania.
 4. Rodzice niepełnoletniego kandydata albo pełnoletni kandydat mają obowiązek w wyznaczonych terminach:
  1. złożyć wniosek o przyjęcie do Liceum oraz wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie rekrutacji;
  2. wpłacić wpisowe w ustalonej wysokości;
  3. podpisać umowę o kształcenie dziecka;
  4. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Dyrektor Liceum;
  5. uczniów przyjmuje do Liceum Dyrektor na podstawie wyników procedury rekrutacyjnej i przy spełnieniu przez kandydata i/lub rodziców kandydata wszystkich warunków zawartych w Regulaminie rekrutacji.

ROZDZIAŁ VI – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 13

 1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjnych.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, a także opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
 3. Nauczyciel realizuje program dydaktyczno-wychowawczy w powierzonych klasach, osiągając w stopniu optymalnym cele Liceum, ustalone w programach nauczania, programie wychowawczym, programie profilaktycznym oraz planie pracy Liceum.
 4. Nauczyciel ma w szczególności prawo do:
  1. autonomiczności swej pracy;
  2. swobodnego wyrażania opinii dotyczących życia Liceum;
  3. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej i wychowawczej Dyrektora, doradców metodycznych, innych nauczycieli lub instytucji wspomagających Liceum;
  4. decydowania w sprawach wyboru form i metod pracy lekcyjnej, programów i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
  5. decydowania o ocenie postępów swoich uczniów;
  6. współdecydowania o ocenie zachowania uczniów;
  7. wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar dla uczniów;
  8. uczestniczenia w organizowaniu olimpiad, turniejów, konkursów przedmiotowych na szczeblu szkolnym.
 5. Do zadań nauczyciela Liceum należy m. in:
  1. monitorowanie jakościowe i ilościowe realizacji podstawy programowej na prowadzonych przez niego zajęciach edukacyjnych w całym cyklu kształcenia;
  2. bezstronne, obiektywne, jawne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów, jak również ocenianie wiedzy merytorycznej i postępów w nauce wszystkich uczniów zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;
  3. poznawanie i wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
  4. systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  5. doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych samodzielnie;
  6. systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej – nauczyciel jest zobowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności w okresach tygodniowych;
  7. dbanie o pomoce naukowe i sprzęt szkolny oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas ich użytkowania;
  8. czynne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i jej komisjach i zespołach zadaniowych oraz realizowania przyjętych uchwał;
  9. współpraca z rodzicami uczniów;
  10. respektowanie praw ucznia ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ucznia oraz przestrzegania jego nietykalności;
  11. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
  12. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów, natychmiastowe informowanie Dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz stosowanie się do Kodeksu pracy;
  13. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, terminowe wykonywanie wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów wymaganych w Liceum, opracowanie właściwego rozkładu materiału i wpisanie go do dziennika elektronicznego.
 6. Pracownicy administracji i obsługi odpowiadają za:
  1. sprawne funkcjonowania zaplecza administracyjnego szkoły;
  2. ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie w odpowiednim stanie obiektów Liceum umożliwiającym bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów i pracowników szkoły.

ROZDZIAŁ VII – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 14

 1. Uczniowie Liceum mają prawo do:
  1. rzetelnej i efektywnej nauki w atmosferze życzliwości i akceptacji;
  2. bezpieczeństwa;
  3. znajomości programu edukacyjnego Liceum i programu wychowawczo-profilaktycznego
  4. podmiotowego traktowania;
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra innych osób;
  6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z zasadami określonymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu; g) pomocy w przypadku trudności w nauce;
  7. rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;
  8. reprezentowania Liceum w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach;
  9. rozwijania swoich zdolności, umiejętności, talentów i predyspozycji;
  10. wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z zainteresowaniami;
  11. inicjowania i organizowania w Liceum działalności naukowej, kulturalnej, oświatowej;
  12. ubiegania się o przewidziane stypendia i pomoc materialną na zasadach określonych przez Organ Prowadzący.
 2. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora Liceum. Skargę można również złożyć do Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 3. Skargę można wnieść pisemnie – składając pismo osobiście lub przesyłając je za pomocą faksu czy poczty elektronicznej – bądź ustnie.
 4. W przypadku skargi ustnej należy sporządzić protokół, który podpisuje wnoszący skargę oraz osoba przyjmująca zgłoszenie w Liceum.
 5. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć dana skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca zgodnie art. 237 § 1 k.p.a...
 6. Na sposób rozpatrzenia skargi przez Dyrektora przysługuje możliwość złożenia odwołania do Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 7. Uczniowie mają obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;
  2. systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i być do nich przygotowanymi;
  3. dbać o honor i tradycje Liceum, zachowywać się w niej i poza nią godnie i kulturalnie;
  4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli.

§ 15

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Liceum w następujących przypadkach:
  1. rażącego naruszenia lub uporczywego i powtarzającego się naruszania
  2. postanowień Statutu Liceum; naruszenia prawa potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem, w szczególności popełnienia wykroczeń lub przestępstw związanych z posiadaniem, dystrybucją lub zażywaniem środków odurzających, psychoaktywnych, m. in. alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy oraz innych szkodliwych dla zdrowia substancji, przeciwko czci, nietykalności cielesnej, zdrowiu, życiu, mieniu lub powtarzającego się palenia na terenie Liceum;
  3. zachowania zagrażającego ładowi moralnemu, bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu tego ucznia lub jakiegokolwiek przedstawiciela społeczności szkolnej, w tym powtarzającego się stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej w relacjach z: innymi uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami Liceum;
  4. demoralizującego wpływu ucznia na innych uczniów;
  5. uporczywego uchylania się od realizacji obowiązku nauki, w szczególności: w przypadku przekroczenia liczby 35 nieusprawiedliwionych godzin;
  6. braku promocji, gdy w klasie programowo niższej brak wolnych miejsc;
  7. jeśli rodzice ucznia pozostają w opóźnieniu z zapłatą czesnego za dwa okresy płatności, zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej z nimi umowie kształcenia;
  8. w przypadku rozwiązania umowy kształcenia.
 2. W przypadku skreślenia z listy uczniów Liceum, rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora.

ROZDZIAŁ VIII – PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 16

 1. Rodzice uczniów Liceum mają w szczególności prawo do:
  1. rzetelnej, bieżącej informacji na temat swoich dzieci;
  2. poznania programu kształcenia i wychowania;
  3. poznania wymagań edukacyjnych i uzyskania wskazówek co do metod pracy z dzieckiem;
  4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności poznawczych i wychowawczych oraz w doborze metod udzielania uczniowi pomocy;
  5. uczestniczenia w organizowanych dla nich cyklicznie spotkaniach przybliżających im koncepcję i założenia pracy Liceum i wpływania na jego kierunki działania.
 2. Rodzice uczniów Liceum mają w szczególności obowiązek:
  1. czuwać nad postępami w nauce i zachowaniu swoich dzieci;
  2. ponosić opłaty, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Fundacji, pod rygorem uiszczenia kar za zwłokę i skreślenia z listy uczniów Liceum.

ROZDZIAŁ IX – WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 17

 1. W Liceum będą stosowane zasady klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.
 2. Nauczyciele wskazują każdemu uczniowi wybrane spośród wymagań edukacyjnych podstawy programowej obowiązujące go w pierwszym rzędzie wymagania konieczne.
 3. Ocenianie bieżące polega na udzielaniu uczniowi informacji zwrotnej o postępach w nauce oraz jakości wykonania proponowanych zadań i ma na celu wspieranie i motywowanie ucznia do spełniania wymagań oraz zachęcenie go do dalszego rozwoju.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Liceum.
 5. Klasyfikacja śródroczna polega na przedstawieniu opisowej, pozwalającej uczniowi i jego rodzicom dowiedzieć się, na ile cele, które uczeń sobie postawił, są osiągane oraz na ile zostały zrealizowane wymagania konieczne z podstawy programowej.
 6. Wychowawca w śródrocznej klasyfikacji przedstawia opisową ocenę zachowania ucznia.
 7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Klasyfikacje roczną z zajęć edukacyjnych ustala się w obowiązującej prawem skali:
  1. stopień celujący – 6,
  2. stopień bardzo dobry – 5,
  3. stopień dobry – 4,
  4. stopień dostateczny – 3,
  5. stopień dopuszczający – 2,
  6. stopień niedostateczny – 1.
 9. W Liceum obowiązują następujące ogólne kryteria ocen (stopni szkolnych) z zajęć edukacyjnych:
  1. dla oceny celującej: uczeń opanował w wysokim stopniu pełny zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;
  2. ocena bardzo dobra: poziom ten obejmuje wiadomości i umiejętności, które mogą być trudne do opanowania, dotyczą nowych odkryć, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, nie wykraczają poza obowiązujący program nauczania: trudne do opanowania, złożone, nietypowe, występujące w wielu ujęciach, bardzo wyspecjalizowane, trudno przewidywalne w zastosowaniach, niewykazujące bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności ucznia;
  3. ocena dobra: poziom ten obejmuje wiadomości i umiejętności średnio trudne do opanowania przez uczniów, które nie są niezbędne do kontynuowania dalszej nauki, mogą, ale nie muszą być użyteczne w życiu codziennym: umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i nietypowe, mające charakter hipotetyczny, przydatne, ale nie niezbędne na wyższym etapie kształcenia;
  4. ocena dostateczna: za osiągnięcia na tym poziomie będziemy uważać wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie konieczne dla kontynuowania dalszej nauki: najbardziej przystępne, najprostsze i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezbędne, umożliwiające kształcenie na wyższym poziomie (etapie);
  5. ocena dopuszczająca: za osiągnięcia na tym poziomie będziemy uważać opanowanie czynności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji: najłatwiejsze, najczęściej stosowane, nie wymagające większych modyfikacji, niezbędne do uczenia się ogólnych podstawowych wiadomości, niezbędne do opisywania podstawowych umiejętności, możliwie praktyczne;
  6. ocena niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma duże braki w wiedzy podstawowej i nie rokuje nadziei na ich usunięcie. Uczeń wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Braki uniemożliwiają dalszą edukację zdanego przedmiotu.
 10. Ocenę klasyfikacyjną roczną zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe
  2. bardzo dobre
  3. dobre
  4. poprawne
  5. nieodpowiednie
  6. naganne
 11. Ocenianie uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wymagania wobec nich są dostosowane do zaleceń poradni zgodnie z podstawą programową dla kształcenia w liceum ogólnokształcącym.
 12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 13. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje Liceum,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w Liceum i poza nim,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.

§ 18

 1. Uczeń ma prawo do sprawdzianu wiedzy i umiejętności.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej w przypadku, gdy:
  1. zgłosi w formie pisemnej Dyrektorowi Liceum chęć uzyskania z danych zajęć edukacyjnych rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana, wskazując tę ocenę. Termin składania podań w każdym roku szkolnym określa Dyrektor Liceum i przekazuje uczniom za pośrednictwem wychowawców poszczególnych klas;
  2. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych.
  3. Dyrektor Liceum na podstawie dokumentacji przedstawionej przez nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych podejmuje decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu pisemnego obejmującego materiał z całego roku szkolnego. W przypadku języka polskiego i języków obcych sprawdzian ma formę pisemną i ustną.
 4. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w celu uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nie później niż trzy dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 5. Uczeń uzyskuje z danych zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, jeżeli w wyniku sprawdzianu zaprezentował opanowanie wszystkich wiadomości i umiejętności odpowiadających wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę, uwzględnionym na sprawdzianie przez nauczyciela.

§ 19

1. W Liceum obowiązują następujące warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

 1. egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń:
  1. nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia;
  2. nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców;
  3. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.
 2. egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem oraz uczniem i jego rodzicami.
 4. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 20

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się według następującej procedury:
  1. Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:
   1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący,
   2. nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
   3. w sytuacjach nadzwyczajnych posiedzenie komisji może odbyć się w formie zdalnej.
  2. przebieg egzaminu jest protokołowany. Protokół powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, zestaw zadań sprawdzających, pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach, wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
  3. Dyrektor informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej najpóźniej następnego dnia po egzaminie;
  4. W sytuacjach nadzwyczajnych możliwe jest przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w formie zdalnej ustalonej przez Dyrektora Szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 20 pkt. 6.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, zastrzeżeniem § 19 pkt. 7.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dyrektor wskazuje czas i pomieszczenia w Szkole, w których nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Udostępnienie dokumentacji następuje w obecności upoważnionego przez Dyrektora nauczyciela.

§ 21

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 pkt. 1.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. powyżej, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

ROZDZIAŁ X – POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§ 22

 1. Liceum organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, w sposób określony odrębnymi przepisami.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
  1. niepełnosprawności;
  2. niedostosowania społecznego;
  3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. szczególnych uzdolnień;
  5. specyficznych trudności w uczeniu się;
  6. zaburzeń komunikacji językowej;
  7. choroby przewlekłej;
  8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9. niepowodzeń edukacyjnych;
  10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Liceum rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności działań.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. Dyrektora Liceum;
  4. nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
  5. pielęgniarki szkolnej;
  6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  7. kuratora sądowego.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  4. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  5. porad i konsultacji;
  6. warsztatów.

ROZDZIAŁ XI – FINANSOWANIE LICEUM

§ 23

 1. Działalność Liceum finansowana jest z opłat za naukę (czesne), opłat za inne świadczenia edukacyjne, innych opłat (w tym wpisowe), z dotacji z przyznawanej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego, dodatkowych środków finansowych przekazanych przez rodziców uczniów, środków finansowych pozyskanych na cele statutowe Liceum od innych podmiotów, osób, jednostek (publicznych lub prywatnych), w tym w postaci: darowizn, spadków, zapisów.
 2. Wysokość wpisowego i czesnego ustala Zarząd Fundacji.
 3. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną.

ROZDZIAŁ XII – DOKUMENTACJA SZKOŁY

§ 24

 1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ XIII – PROCEDURA LIKWIDACJI LICEUM

§ 25

 1. Organ prowadzący może zlikwidować Liceum z końcem roku szkolnego. W tym przypadku Fundacja jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców, uczniów, Starostę Zielonogórskiego oraz Gminę Sulechów.
 2. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego Liceum przekazuje się Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
 3. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

ROZDZIAŁ XIV – CZĘŚĆ KOŃCOWA

§ 26

 1. Liceum używa pieczęci i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Statut Liceum może być zmieniony przez Zarząd Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z Organów Szkoły.
 3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 6 maja.