NASZE LICEUM – OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Uniwersyteckie Liceum im. Alexandra von Humboldta będzie podążać w następujących kierunkach:

1. Metody pracy z uczniami i organizacja nauki

Wiodącą metodą nauczania w naszym Liceum będzie praca projektowa. Chcemy pokazać uczniom związki między pozornie odległymi dziedzinami nauki, sztuki i różnymi aspektami rzeczywistości. Konsekwencją tego będzie łączenie uczniów w grupy tematyczne a nie tylko sztywny podział na klasy ze względu na wiek. Pierwsze dwa lata nauki w Liceum uczniowie poświęcą na rozpoznanie swoich zainteresowań i predyspozycji. Trzeci i czwarty rok to pogłębione studia nad wybranymi przedmiotami. Równolegle realizowany będzie projekt Matura: każdy uczeń będzie miał indywidualny program przygotowania się do egzaminu maturalnego. [patrz więcej: profile, przedmioty] Dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim dysponujemy dobrze wyposażonymi salami komputerowymi i laboratoriami naukowymi. [patrz więcej: filozofia nauczania poszczególnych przedmiotów; patrz więcej: nasi nauczyciele]

2. Praca z młodymi ludźmi na zasadzie partnerstwa, w przyjaznym środowisku szkoły

Nauczyciel ma spełniać rolę przewodnika i moderatora aktywności młodych ludzi. Dlatego rezygnujemy z frontalnego ustawienia klasy, który podkreśla hierarchiczność szkoły i określa sposób pracy. Takie podejście ma pomóc budować niezależność u młodych ludzi, przełamywać ich nieśmiałość i sprzyjać dynamicznym dyskusjom na zasadach partnerstwa.

3. Motywujące oceny opisowe

Co robią z nami oceny? Pomagają w uczeniu się, samorozwoju, w szukaniu swojej życiowej ścieżki ? Czy zabijają ciekawość, frustrują a motywację wewnętrzną zmieniają w chęć zadowolenia rodziców i nauczycieli? Gdyby w szkole nie było ocen – co by z niej zostało? Czy uczylibyśmy się sami dla siebie? W naszym liceum nauczyciel będzie przewodnikiem wskazującym drogę, a nie wytykającym błędy ucznia. Dlatego oceny będą tylko opisowe: w trakcie roku szkolnego uczniowie będą otrzymywać informację zwrotną od nauczycieli na temat swoich postępów w nauce i kierunku, w jakim powinni podążać. Roczne świadectwo szkolne, zgodnie z Prawem Oświatowym, zawierać będzie również oceny tradycyjne. Będziemy też rozwijać w uczniach ważną umiejętność samooceny. Głęboko wierzymy, że tylko w taki sposób człowiek jest w stanie czerpać radość z poznawania świata, przyswajania wiedzy i własnego rozwoju – bez kar i bez nagród.

4. Synteza nauki i sztuki. Twórczość

Większość naszych nauczycieli to aktywni naukowcy. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę poznać nie tylko metody ich pracy, ale też sposób myślenia, gdzie często poczucie piękna jest kluczem do poznania. Tego rodzaju podejście mocno pobudza wyobraźnię i intelekt młodych ludzi, daje szansę rozpoznania różnych zainteresowań i predyspozycji uczniów. Chcemy kształtować postawy twórcze, dać możliwość ich realizacji i prezentacji szerokiemu gronu odbiorców. Akces do grona nauczycieli i mentorów naszej szkoły zgłosili nie tylko naukowcy, ale też filmowcy, muzycy, artyści plastycy i twórcy teatralni. Pod ich opieką nawet najbardziej szalone pomysły intelektualno – artystyczne mają szansę przyjąć kształt filmu, obrazu, utworu muzycznego czy sztuki teatralnej. Chcemy pokazać naszym uczniom, że każda dziedzina nauki jest nierozerwalnie związana ze sztuką. Współpraca z Teatrem Lubuskim umożliwi nam prowadzenie zajęć teatralnych, które oprócz radości, jaką daje obcowanie ze sztuką, będzie narzędziem pomocnym w edukacji i rozwoju intelektualnym

5. Techniki cyfrowe

Położymy nacisk na wszelkiego typu techniki cyfrowe. Nasi uczniowie doskonalić się będą w sztuce programowania. Znajdzie u nas miejsce matematyka obliczeniowa, zupełnie nieobecna w polskiej szkole. Bliska współpraca z Ośrodkiem Zastosowań Matematyki i Informatyki UZ pozwoli nam na rozwijanie umiejętności w modelowaniu matematycznym.

6. Samorząd szkolny jako trening demokracji i postaw obywatelskich. Lekcje obywatelskie

Chcemy, aby samorząd szkolny w naszym Liceum miał szerokie kompetencje i w rzeczywisty sposób wpływał na życie szkoły. Lekcje obywatelskie służyć będą lepszemu rozumieniu współczesnego świata i rozwijaniu postaw obywatelskich. W ich ramach zmieści się też poznawanie historii miejsca, w którym żyjemy – odkrywanie własnych korzeni prowadzi do lepszego poznania siebie i swojego miejsca w świecie.